Now showing items 1-1 of 1

    • Nền và móng - Các công trình dân dụng công nghiệp: Sách tham khảo 

      Nguyễn, Văn Quảng; Nguyễn, Hữu Kháng; Uông, Đình Chất (Xây dựng, 1996)
      Biên soạn dựa trên cơ sở vận dụng các tiêu chuẩn hiện hành ở nước ta và trình bày một số cách tính theo quy phạm các nước khác như Mỹ, Pháp, Canada, Nhật bản...dành cho những người thiết kế nền móng tham khảo.