Now showing items 1-4 of 4

  • Tạp chí Xây dựng số 2 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Công nghệ in bê tông cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư về công nghệ xây dựng/ Lê Trung Thành. Tr. 39 – 41. 2. Xử lý và tái sử dụng nước thải không cho ăn uống là nhu cầu cần thiết đối với các đô thị vùng đồng bằng ...
  • Tạp chí Xây dựng số 3 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Về quy hoạch cải tạo khu chung cư cũ ở Hà Nội/ Nguyễn Quốc Thông. Tr. 46 – 50. 2. Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ cách nhiệt – chống cháy dùng xi măng pooc lăng hỗn hợp PCB 30 Hoàng Thạch với phụ gia phế thải tro bay ...
  • Tạp chí Xây dựng số 4 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Một số nội dung liên quan đến phương pháp mã hóa cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý/ Phạm Quốc Toàn, Trần Thị Thu Ngân.- Tr. 31 – 34. 2. Yêu cầu kỹ thuật lưu giữ và vận chuyển hỗn hợp bê tông tự lèn trong điều kiện thời tiết ...
  • Tạp chí Xây dựng số 5 năm 2017 

   Bộ Xây dựng (Hà Nội, 2017)
   1. Nghiên cứu động học quá trình xử lý bùn theo công nghệ sấy bùn bằng năng lượng mặt trời trong nhà kính/ Nghiêm Vân Khanh.- Tr. 20 – 26. 2. Mô hình lựa chọn ván khuôn tầng hầm bằng phương pháp CBA (choosing by advantages)/ ...