Collections in this community

Recent Submissions

 • Mục tiêu chất lượng năm học 2015 - 2016 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015-08-20)
  Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Nhà trường.
 • Mục tiêu chất lượng năm học 2012 - 2013 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015-04-01)
  Nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường học tập, nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường
 • Mục tiêu chất lượng năm học 2011 - 2012 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015-04-01)
  Nhằm hoàn thiện hơn nữa môi trường học tập, nâng cao vị thế và uy tín của Nhà trường
 • Mục tiêu chất lượng năm học 2013 - 2014 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2015-04-01)
  Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Nhà trường.
 • Hướng dẫn công tác quản lý thực hành, thực tập, thực tế môn học HD 04 

  Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
  Giúp cho Hiệu trưởng theo dõi, điều hành công tác tổ chức, quản lý thực hành, thực tập có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Quy trình bao gồm 9 biểu mẫu từ HD04-B01 đến HD04-B09.
 • Hướng dẫn công tác thi học kỳ HD 01 

  Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
  Giúp Hiệu trưởng chỉ đạo tốt công tác tổ chức thi hết môn trong toàn trường, đảm bảo thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của nhà trường về công tác tổ chức thi. Quy trình bao gồm 22 ...
 • Hướng dẫn công tác nâng lương HD 09 

  Phòng Tổ chức hành chính (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp cho cán bộ, giảng viên, nhân viên hiểu rõ công việc, quy trình thực hiện để nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cải tiến hợp lý hoá công việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quy trình gồm 10 biểu ...
 • Hướng dẫn công tác quản trị mạng HD 17 

  Quản trị mạng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác Quản trị mạng có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giúp cho cán bộ Quản trị mạng nắm được quy trình phục vụ, nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc được giao. Quy ...
 • Hướng dẫn công tác thư viện HD 07 

  Trung tâm Thông tin - Thư viện (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp Hiệu trưởng có cơ sở chỉ đạo công tác thư viện có hiệu quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Giúp cho cán bộ thư viện nắm được quy trình phục vụ, nhiệm vụ, quyền hạn trong công việc được giao. Quy trình bao ...
 • Sổ tay chất lượng 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Sổ tay chất lượng bao gồm: hệ thống quản lý chất lượng, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý nguồn lực, quá trình đào tạo.
 • Quy định công tác kiểm soát tài liệu QC 01 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
  Tài liệu này cung cấp một phương pháp thống nhất và nhất quán để kiểm soát các tài liệu thuộc Hệ thống Quản lý chất lượng. Bao gồm 3 biểu mẫu đi kèm theo quy trình.
 • Quy định công tác kiểm soát hồ sơ QC 02 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2014)
  Giúp Hiệu trưởng thống nhất kiểm soát, quản lý các hồ sơ chất lượng trong hệ thống ISO 9001:2008. Quy trình đi kèm 1 biểu mẫu QC02-B01.
 • Quy định công tác đánh giá nội bộ QC 03 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Tài liệu này quy định cách thức xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng của Nhà trường có phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Đi kèm quy trình này bao gồm 3 biểu mẫu: QC03-B01; QC03-B02 và QC03-B03.
 • Quy định kiểm soát sự không phù hợp QC 04 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
  Tài liệu này quy định cách phân loại, xử lý và kiểm soát sự không phù hợp trong các dịch vụ đào tạo và phục vụ đào tạo của nhà trường.Quy trình bao gồm 3 biểu mẫu: QC04-B01, QC04-B02 và QC04-B03.
 • Quy định thiết kế chương trình đào tạo QC 06 

  Phòng Đào tạo đại học và sau đại học (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Giúp các cán bộ được phân công xây dựng chương trình nắm được công việc và trình tự công việc phải làm. Quy trình kèm theo 4 biểu mẫu QC06 từ B01 đến B04.
 • Quy định hành động khắc phục và phòng ngừa QC 05 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Tài liệu này quy định phương pháp thống nhất và nhất quán cho các hành động khắc phục và phòng ngừa nhằm loại bỏ các nguyên nhân gây ra sự không phù hợp hiện có và tiềm ẩn. Biểu mẫu đi kèm QC05-B01.
 • Hướng dẫn công tác thi đua - khen thưởng HD 16 

  Phòng Tổ chức hành chính (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Giúp Hội đồng Thi Đua - Khen thưởng chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Giúp cho các đơn vị, cá nhân nắm vững quy trình thực hiện công tác thi đua, khen thưởng. Quy trình bao gồm 9 biểu mẫu từ ...
 • Hướng dẫn công tác kế toán, tài vụ HD 11 

  Phòng Kế hoạch - tài chính (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2013)
  Giúp chủ tài khoản nắm được tình hình hoạt động tài chính của trường để có cơ sở chỉ đạo, điều hành các hoạt động của trường. Quy trình bao gồm 5 biểu mẫu từ HD11-B01 đến HD11-B05.
 • Hướng dẫn công tác cải tiến hệ thống HD 12 

  Phòng Quản lý khoa học và đảm bảo chất lượng (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2009)
  Hướng dẫn này quy định thống nhất cách thức tiến hành cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng trong toàn trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Quy trình bao gồm 1 biểu mẫu HD12-B01.
 • Hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe HD 14 

  Phòng Y tế (Trường Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Giúp cán bộ Y tế và các đơn vị, cá nhân có liên quan nắm được các nội dung trong công tác chăm sóc sức khoẻ để cùng phối hợp thực hiện. Quy trình bao gồm 12 biểu mẫu từ HD14-B01 đến HD14-B12.

View more