Recent Submissions

 • A study on the translation of noun phrases in the weather forecasts from English into Vietnamese 

  Nguyễn, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Part I: The rationale, aims, methods, scope and the organization of the study are mentioned in this part with a view to help readers have an overview of my study. Part II: This is the main content of the study which includes ...
 • How inversion should be introduced to high schoolers in Vietnam 

  Lê, Thị Bách (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Part 1: Introduction. Part 2: Development - Chapter 1: Literature review. Chapter 2: Survey in Kien Thuy high school. Chapter 3: Teaching inversion in Kien Thuy high school: Some instructional strategies and implications. ...
 • Vietnamese translation of idioms in love story by Erich Segal 

  Phạm, Thị Hồng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I is Introduction. It consists of Background of the Study, Objective of the study, Scope of the Study, Significance of the Study, and Thesis Organization. Part II is Development. This part consists of three small ...
 • Graduation paper using projects to motivate 1st English major students to speak 

  Mai, Bích Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  In terms of the introduction, it deals with the reason, the scope and the design of the study. Moving onto the second part, the development section, the graduation paper will focus on theoretical background. A range of ...
 • Metaphors relating to the names of animals in English and Vietnamese 

  Phùng, Hồng Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I: Introduction: In the first part, I will present the rationale, aims, methods, scope and design of the study. Part II: Development: This part consists of three chapters: Chapter 1: Literature background: The first ...
 • The study on formal letters and informal letters in English 

  Hoàng, Thị Ràng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Chapter 1: Literature review which provides reader with definition of key terms including writing and letter as well as classification of letters. Chapter 2: Focuses on some types of formal letters and informal letters. ...
 • Using greeting gestures in America and Vietnam – The similarities and differences in light of cross culture communication 

  Đỗ, Thị Thu Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I: Introduction presents the rationales, aims, research questions, scope, methods and design of the study. Part II: Consists of three chapters: The first chapter is theoretical background which provides readers the ...
 • Đọc 2 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Đọc 2 là nối tiếp của Đọc 1. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 10 chương với 37 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chương bao gồm 03 ...
 • Dịch viết 2 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học tập trung tăng cường khả năng dịch các văn bản thuộc các thể loại khác nhau, phát triển kỹ năng biên dịch thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hóa xã hội ở nhiều chủ đề đa dạng. Môn Dịch viết 2 ...
 • Viết 6 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung vào cách viết một bài văn tự luận hoàn chỉnh của các thể loại: tường thuật, miêu tả, so sánh, lập luận quan hệ nhân quả. Phân tích biểu đồ, biểu bảng, trình bày dữ liệu dưới dạng một bài báo cáo hoàn chỉnh.
 • Viết 5 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung phát triển các bước của quá trình chuẩn bị viết và kỹ năng viết một bài văn tự luận hoàn chỉnh: Phần 1: Cách tổ chức một bài văn hoàn chỉnh
 • Viết 4 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung phát triển kỹ năng viết chuyên sâu các thể loại đoạn văn cho sinh viên. Học phần này gồm các bài chủ yếu tập trung luyện viết các đoạn văn: Văn tường thuật
 • Đọc 1 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Đọc 1 tập trung củng cố từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 10 chương với 38 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chương bao gồm 03 đến 04 bài đọc được trình bày với các p hần chính ...
 • Dịch viết 3 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học cung cấp cho sinh viên kỹ năng xác định nghĩa của từ dựa trên ngữ cảnh, biết chọn từ thích hợp, sắp xếp trật tự từ, chọn cấu trúc câu phù hợp khi dịch, thể hiện mối liên kết văn bản như từ nối, từ thay thế, các từ ẩn.
 • Viết 3 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung phát triển kỹ năng viết chuyên sâu cho sinh viên. Sinh viên sẽ tập trung vào học viết đoạn văn, các cách đa dạng hóa cấu trúc diễn đạt trong văn viết chuẩn mực, các thủ thuật tránh lỗi trong văn viết.
 • Viết 2 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2010)
  Học phần hướng dẫn sinh viên viết theo các chủ điểm từ mức độ quen thuộc với mỗi sinh viên và đời sống hàng ngày như viết về kỷ niệm khó quên, địa danh ưa thích đến mức độ đa dạng và cập nhật hơn như một buổi lễ trang trọng ...
 • Dịch viết 1 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Khoá học cung cấp cho sinh viên những điều căn bản nhất của kỹ năng dịch. Học phần này được thiết kế như phần nhập môn về lịch sử, lý thuyết và thực hành dịch thuật từ Việt sang Anh và từ Anh sang Việt, gồm 5 chương lý ...
 • Viết 1 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2012)
  Học phần viết 1 hướng dẫn sinh viên viết theo các chủ điểm thú vị,đa dạng và quen thuộc với mỗi sinh viên và đời sống hàng ngày như viết về bản thân, về thói quen, sở thích.
 • Văn hóa Anh - Mỹ 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học gồm 3 phần đề cập tới Hợp chủng quốc Hoa Kỳ: 1. Phần giới thiệu chung
 • Văn học Anh - Mỹ 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học truyền thụ kiến thức văn học Anh-Mỹ nhằm giúp sinh viên những kiến thức bổ ích về nền văn học của Vương Quốc Anh và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, nâng cao trình độ thực hành tiếng thông qua các kỹ năng : nghe, nói, đọc, ...

View more