Recent Submissions

 • A study on the stategies applied in the translation of movie titles from English to Vietnamese 

  Đỗ, Thiện Tùng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Chapter I: The function of an introductory part providing readers with background and organization of the research. Chapter II: Literature review that includes definitions and funtions of translation, movie and movie ...
 • A study on specialized terminology translation of maritime logistics 

  Nguyễn, Quang Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  This Graduation paper is divided into three parts, in which the second one is the most important part. Part I: The rationale, aims, method, scope and design of the research are mentioned to provide readers an overview of ...
 • A study on specialized terminologies translation for Information Technology 

  Đặng, Quang Huy (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  The study is divided into three parts: Part I is the Introduction in which rationale, aim of the study, method of the study and design of the study are presented. Part II is the Development that includes four chapters: ...
 • A Study on common pronunciation mistakes of the third year English major students at Hai Phong Private University and some suggested solutions 

  Nguyễn, Thị Trà My (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Part 1. Introduction. Part 2: Development: Chapter 1: Theoretical background. Chapter 2: Research methodology. Chapter 3. The study. Chapter 4. Some suggestions to cope with students pronunciation errors. Part 3. Conclusion
 • A study on how to improve english speaking skill for rural highschoolers in Hai Phong 

  Nguyễn, Ngọc Diệp (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Theoretical basis of the study. Chapter 3: Research method. Chapter 4: Findings and discussions. Chapter 5: Conclusion and recommendation.
 • A study on how non-verbal communication should be used for success in English speaking classes at HPU 

  Chiêm, Minh Hiếu (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  Chapter 1: Introduction. Chapter 2: Theoretical basis of the study. Chapter 3: Research method. Chapter 4: Findings and discussions. Chapter 5: Conclusion and recommendation.
 • The roles of some hand gestures as aspects of non-verbal communication used in business setting 

  Bùi, Trung Kiên (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2018)
  The study is divided into three main parts: The first part is the introduction which combines the reasons for choosing the topic, the aims of the study, research questions, the scope of the study as well as the methods ...
 • A study on the translation of noun phrases in the weather forecasts from English into Vietnamese 

  Nguyễn, Thị Thu Trang (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Part I: The rationale, aims, methods, scope and the organization of the study are mentioned in this part with a view to help readers have an overview of my study. Part II: This is the main content of the study which includes ...
 • How inversion should be introduced to high schoolers in Vietnam 

  Lê, Thị Bách (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2017)
  Part 1: Introduction. Part 2: Development - Chapter 1: Literature review. Chapter 2: Survey in Kien Thuy high school. Chapter 3: Teaching inversion in Kien Thuy high school: Some instructional strategies and implications. ...
 • Vietnamese translation of idioms in love story by Erich Segal 

  Phạm, Thị Hồng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I is Introduction. It consists of Background of the Study, Objective of the study, Scope of the Study, Significance of the Study, and Thesis Organization. Part II is Development. This part consists of three small ...
 • Graduation paper using projects to motivate 1st English major students to speak 

  Mai, Bích Ngọc (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  In terms of the introduction, it deals with the reason, the scope and the design of the study. Moving onto the second part, the development section, the graduation paper will focus on theoretical background. A range of ...
 • Metaphors relating to the names of animals in English and Vietnamese 

  Phùng, Hồng Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I: Introduction: In the first part, I will present the rationale, aims, methods, scope and design of the study. Part II: Development: This part consists of three chapters: Chapter 1: Literature background: The first ...
 • The study on formal letters and informal letters in English 

  Hoàng, Thị Ràng (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Chapter 1: Literature review which provides reader with definition of key terms including writing and letter as well as classification of letters. Chapter 2: Focuses on some types of formal letters and informal letters. ...
 • Using greeting gestures in America and Vietnam – The similarities and differences in light of cross culture communication 

  Đỗ, Thị Thu Phương (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2016)
  Part I: Introduction presents the rationales, aims, research questions, scope, methods and design of the study. Part II: Consists of three chapters: The first chapter is theoretical background which provides readers the ...
 • Đọc 2 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Đọc 2 là nối tiếp của Đọc 1. Học phần này tiếp tục tập trung củng cố từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 10 chương với 37 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chương bao gồm 03 ...
 • Dịch viết 2 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn học tập trung tăng cường khả năng dịch các văn bản thuộc các thể loại khác nhau, phát triển kỹ năng biên dịch thông qua 15 tuần học với các kiến thức giao tiếp văn hóa xã hội ở nhiều chủ đề đa dạng. Môn Dịch viết 2 ...
 • Viết 6 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung vào cách viết một bài văn tự luận hoàn chỉnh của các thể loại: tường thuật, miêu tả, so sánh, lập luận quan hệ nhân quả. Phân tích biểu đồ, biểu bảng, trình bày dữ liệu dưới dạng một bài báo cáo hoàn chỉnh.
 • Viết 5 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung phát triển các bước của quá trình chuẩn bị viết và kỹ năng viết một bài văn tự luận hoàn chỉnh: Phần 1: Cách tổ chức một bài văn hoàn chỉnh
 • Viết 4 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Học phần này tập trung phát triển kỹ năng viết chuyên sâu các thể loại đoạn văn cho sinh viên. Học phần này gồm các bài chủ yếu tập trung luyện viết các đoạn văn: Văn tường thuật
 • Đọc 1 

  Khoa Ngoại ngữ (Đại học Dân lập Hải Phòng, 2011)
  Môn Đọc 1 tập trung củng cố từ vựng cho sinh viên và phát triển kỹ năng đọc thông qua 10 chương với 38 bài đọc được trình bày với nhiều chủ đề đa dạng. Mỗi chương bao gồm 03 đến 04 bài đọc được trình bày với các p hần chính ...

View more