Now showing items 1-20 of 348

  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 256 tháng 10 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế biển Việt Nam/ Hoàng Xuân Hòa// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 256 tháng 10/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Thực trạng giao dịch công nghệ và khả năng nghiên cứu và phát triển ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 254 tháng 8 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Tài chính vi mô với mục tiêu giảm nghèo tại Việt Nam/ Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 254 tháng 8/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Khoảng cách thu nhập theo giới của lao động làm công ăn ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 255 tháng 9 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và khả năng tác động đến công nghiệp, thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Xuân Thuý// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 255 tháng 9/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Sự phá vỡ cấu trúc và tính ổn ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 253 tháng 7 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Thể chế môi trường kinh doanh trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam: Hiện trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện/ Đỗ Đức Bình, Nguyễn Anh Tú// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 253 tháng 7/2018 .- Tr. 2 – 9. ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 251 tháng 5 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Phát triển bảo hiểm xã hội đa tầng để thực hiện an sinh xã hội toàn dân: Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị đối với Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan Hương, Mai Ngọc Cường// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 251 tháng ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 250 tháng 4 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015/ Quách Dương Tử// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 250 tháng 4/2018 .- Tr. 2 – 12. 2. Phân tích hiệu quả kỹ thuật và khoảng cách công nghệ ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 248 tháng 2 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 248 tháng 2/2018 .- Tr. 2 – 11. 2. Mối quan hệ giữa tiêu thụ điện và tăng ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 249 tháng 3 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới từ cuộc Điều tra Khảo sát Mức sống Dân cư 2016/ Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 249 tháng 3/2018 .- Tr. 2 – ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 247 tháng 1 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Xác định các nhóm nguy cơ gây mất an ninh năng lượng tại Việt Nam/ Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Đức Lâm// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 247 tháng 1/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Phân bổ không đúng các nguồn ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ - Đề xuất tháo gỡ/ Đoàn Văn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 13 – 17. 2. VAMC - thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra/ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Ngân hàng trong nền kinh tế số/ Nguyễn Toàn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 13. 2. Fintech với Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Cán bộ tín dụng ngân hàng: áp lực lớn, trách nhiệm cao nhưng rất tự hào/ Đào Minh Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2018 .- Tr. 17 – 18. 2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 7 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Đánh giá khả năng tiếp cận tín dụng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam/ Lê Hoàng Đức// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 7/2018 .- Tr. 16 – 20. 2. Vì sao lãi suất cho vay của công ty tài chính tiêu ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 8 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Vướng mắc trong điều kiện cho vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước/ Nguyễn Cảnh Hiệp// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 8/2018 .- Tr. 18 – 20. 2. Nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp vừa ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 6 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tài chính toàn diện các nhân tố ảnh hưởng và một số định hướng thúc đẩy phát triển tại Việt Nam/ Phạm Thị Tuyết Minh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 6/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Thúc đẩy tiếp cận tài chính ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 5 năm 2017 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Khó khăn, thách thức đối với hoạt động ngân hàng năm 2018 và một số khuyến nghị/ Nguyễn Thị Mùi// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 5/2018 .- Tr. 20 – 23. 2. Tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý Tổ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 3+4 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ tăng trưởng trên nền tảng vững chắc hơn/ Cấn Văn Lực// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 3+4/2018 .- Tr. 30 – 34. 2. Nhiều cải thiện cho khu vực ngân hàng năm 2018/ Phạm Xuân Hòe// ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 20 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam sau sáp nhập/ Nguyễn Thị Tuyết Nga// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 20/2018 .- Tr. 18 – 23. 2. Tác động của minh bạch thông tin tới chi phí vốn ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 19 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Phát triển thanh toán không dùng tiền mặt các dịch vụ công qua ngân hàng thương mại/ Nguyễn Thị Kim Nhung// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 19/2018 .- Tr. 18 – 22. 2. Dịch vụ thanh toán ngân hàng trong bối ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 18 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Danh mục cho vay và rủi ro đặt ravới các ngân hàng thương mại Việt Nam/ Đặng Văn Dân, Huỳnh Japan// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 18/2018 .- Tr. 14 – 18. 2. Tài chính trong chuỗi giá trị nông nghiệp và ứng ...