Now showing items 1-20 of 356

  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 22 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Cho vay ngang hàng tại Việt Nam: Thực trạng và thách thức/ Nguyễn Thị Hải Bình, Lưu Ánh Nguyệt// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 22/2018 .- Tr. 19 – 23. 2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong hiện đại hóa hoạt ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 21 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Chính sách tín dụng nhằm nâng cao sức cạnh tranh sản xuất nông nghiệp Việt Nam/ Lê Đình Hạc// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 21/2018 .- Tr. 19 – 21. 2. Hạn chế rủi ro khi ngân hàng nhận tài sản bảo đảm là ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 257 tháng 11 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng vốn FDI ở vùng kinh tế trọng điểm phía Nam/ Huỳnh Thế Nguyễn// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 257 tháng 11/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Cải cách dịch vụ hành chính công tại Việt Nam nhìn từ ...
  • Tạp chí Kiến trúc số 282 tháng 10 năm 2018 

   Hội Kiến trúc sư Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Nhận diện giá trị di sản trong công tác bảo tồn/ Phạm Hùng Cường// Tạp chí Kiến trúc .- Số 282 .- 10/2018 .- Tr. 26 – 30. 2. Vai trò của khoa học di sản trong thực hành bảo tồn/ Phạm Tuấn Long// Tạp chí Kiến trúc .- Số ...
  • Tạp chí Cầu đường Việt Nam số 11 năm 2018 

   Hội Khoa học kỹ thuật cầu đường Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Các giải pháp phòng vệ và phục hồi công trình cầu do rủi ro, thảm họa gây ra ở Việt Nam/ Tống Trần Tùng// Tạp chí Cầu đường Việt Nam .- Số 11/2018 .- Tr. 11 – 15. 2. Đường ray không khe nối trên đường sắt đô thị/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Tự động hóa ngày nay số 213 tháng 11 năm 2018 

   Hội Tự động hóa Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Tích hợp hệ thống điều khiển với điện toán đám mây/ Trương Đình Châu// Tạp chí Tự động hóa ngày nay .- Số 213.- 10/2018 .- Tr. 8 – 12. 2. Mô hình logic của hệ thống kỹ thuật trong nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 23 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Hiệu lực truyền dẫn chính sách tiền tệ ở Việt Nam trong những năm gần đây: Kết quả từ mô hình VAR/ Nguyễn Chí Quang, Nguyễn Hữu Tú// Tạp chí Ngân hàng .- Số 23/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Một số khó khăn về hoạt động giám ...
  • Tạp chí Ngân hàng số 22 năm 2018 

   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Quản lý nhà nước đối với hệ thống quỹ tín dụng nhân dân: Thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Thị Hòa// Tạp chí Ngân hàng .- Số 22/2018 .- Tr. 6 – 9. 2. Cho vay ngân hàng – Kinh nghiệm thế giới và hàm ý cho Việt Nam/ Nguyễn ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 256 tháng 10 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế biển Việt Nam/ Hoàng Xuân Hòa// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 256 tháng 10/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Thực trạng giao dịch công nghệ và khả năng nghiên cứu và phát triển ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 254 tháng 8 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Tài chính vi mô với mục tiêu giảm nghèo tại Việt Nam/ Bùi Văn Trịnh, Đoàn Thị Thanh Hòa// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 254 tháng 8/2018 .- Tr. 2 – 9. 2. Khoảng cách thu nhập theo giới của lao động làm công ăn ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 255 tháng 9 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung và khả năng tác động đến công nghiệp, thương mại Việt Nam/ Nguyễn Thị Xuân Thuý// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 255 tháng 9/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Sự phá vỡ cấu trúc và tính ổn ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 253 tháng 7 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Thể chế môi trường kinh doanh trong thời kỳ đổi mới ở Việt Nam: Hiện trạng, một số vấn đề đặt ra và giải pháp hoàn thiện/ Đỗ Đức Bình, Nguyễn Anh Tú// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 253 tháng 7/2018 .- Tr. 2 – 9. ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 251 tháng 5 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Phát triển bảo hiểm xã hội đa tầng để thực hiện an sinh xã hội toàn dân: Kinh nghiệm một số nước và khuyến nghị đối với Việt Nam/ Nguyễn Thị Lan Hương, Mai Ngọc Cường// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 251 tháng ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 250 tháng 4 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Tác động của các cú sốc chính sách tiền tệ ở Việt Nam giai đoạn 2000 – 2015/ Quách Dương Tử// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 250 tháng 4/2018 .- Tr. 2 – 12. 2. Phân tích hiệu quả kỹ thuật và khoảng cách công nghệ ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 248 tháng 2 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Công bằng xã hội về kinh tế trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Hồ Quế Hậu// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 248 tháng 2/2018 .- Tr. 2 – 11. 2. Mối quan hệ giữa tiêu thụ điện và tăng ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 249 tháng 3 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Chất lượng quản trị công cấp tỉnh và mức sống hộ gia đình: Bằng chứng mới từ cuộc Điều tra Khảo sát Mức sống Dân cư 2016/ Trần Quang Tuyến, Vũ Văn Hưởng// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 249 tháng 3/2018 .- Tr. 2 – ...
  • Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 247 tháng 1 năm 2018 

   Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội, 2018)
   1. Xác định các nhóm nguy cơ gây mất an ninh năng lượng tại Việt Nam/ Nguyễn Trúc Lê, Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Đức Lâm// Tạp chí Kinh tế và phát triển .- Số 247 tháng 1/2018 .- Tr. 2 – 10. 2. Phân bổ không đúng các nguồn ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 11 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mua, bán và xử lý nợ - Đề xuất tháo gỡ/ Đoàn Văn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 11/2018 .- Tr. 13 – 17. 2. VAMC - thành tựu đạt được và những vấn đề đặt ra/ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 10 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Ngân hàng trong nền kinh tế số/ Nguyễn Toàn Thắng// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 10/2018 .- Tr. 12 – 13. 2. Fintech với Việt Nam: Cơ hội và thách thức/ Đỗ Hoài Linh// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ ...
  • Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ số 9 năm 2018 

   Hiệp Hội Ngân hàng Việt Nam (Hà Nội, 2018)
   1. Cán bộ tín dụng ngân hàng: áp lực lớn, trách nhiệm cao nhưng rất tự hào/ Đào Minh Dân// Tạp chí Thị trường tài chính tiền tệ .- Số 9/2018 .- Tr. 17 – 18. 2. Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp ...