Now showing items 1-1 of 1

    • Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu 

      Bùi, Mạnh Hùng (Giáo Dục, 2009)
      "Ngôn Ngữ Học Đối Chiếu" (constrastive, linguistics) là một bộ môn của ngôn ngữ học, có mục đích miêu tả ở tất cả các cấp độ, trên cơ sở một mô hình ngôn ngữ học chung. Đây là một lĩnh vực nghiên cứu có cơ sở lâu đời trong ...